Znanstvena istraživanja

Robotic gait rehabilitation and substitution devices in neurological disorders: where are we now

Calabrò RS1Cacciola A2,3Bertè F2Manuli A2Leo A2Bramanti A2Naro A2Milardi D2,3Bramanti P2.

Nemogućnost hoda nakon neuroloških poremećaja često onesposobljavaju i negativno utječu na kvalitetu života bolesnika. Stoga se vraćanje funkcije hoda smatra jednim od primarnih ciljeva u procesu rehabilitacije. Kako bi se prevladali problemi vezani uz konvencionalnu fizioterapiju, posljednjih je godina došlo do intenzivnog tehnološkog razvoja robotskih uređaja, a robotska je rehabilitacija pokazala važnu ulogu u poboljšanju sposobnosti hodanja. Robotski rehabilitacijski sustavi pokazali su korisnost u bolesnika nakon ozbiljnih ozljeda mozga, ozljeda leđne moždine i drugih neuroloških bolesti, uključujući Parkinsonovu bolest, multiplu sklerozu i cerebralnu paralizu.

Evidence of end-effector based gait machines in gait rehabilitation after CNS lesion

Hesse S1Schattat NMehrholz JWerner C.

S uređajima koji se temelje na krajnjem efektoru (end – effector pristup), noge pacijenta nalaze se na dvije noseće ploče, čiji pokreti simuliraju fazu oslonca i fazu njihanja, dvije temeljne faze od kojih se sastoji svaki ciklus hoda. Istraživanja pokazuju da su pacijenti koji su vježbali sa strojem postigli vrhunsku sposobnost hodanja, zbog većeg intenziteta treninga. Uvođenje robota za rehabilitaciju hoda na temelju krajnjeg efektora (end-effector pristupa) otvorilo je novo uspješno poglavlje u rehabilitaciji hoda nakon lezije/oštećenja središnjeg živčanog sustava.

Electromechanical-assisted gait training after stroke: a systematic review comparing end-effectorand exoskeleton devices
Mehrholz J1Pohl M.

U terapiji slabije pokretljivosti koriste se dva različita pristupa u neurorehabilitaciji: pristup krajnjeg efektora i egzoskeletni pristup. Studije su pokazale prednosti pristupa krajnjeg efektora, u smislu znatno veće stope neovisnog hoda u end-efektoru u usporedbi s treningom na temelju egzoskeletona. Rezultati sugeriraju da vrsta elektromehaničkog uređaja može utjecati na ishod rehabilitacije hoda nakon moždanog udara.